26 Μαΐ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ – ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ

Η Ελ­λη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφεση και Ει­ρή­νη (ΕΕΔΥΕ) κα­ταγ­γέλ­λει και κα­τα­δι­κά­ζει την επι­κίν­δυ­νη για τον ελ­λη­νι­κό λαό πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ που από τη μια τσα­κί­ζει ερ­γα­τι­κή τάξη – λαϊκά στρώ­μα­τα και από την άλλη συ­νε­χί­ζει εντα­τι­κά την εμπλο­κή της Ελ­λά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πο­λέ­μους. Στο πλαί­σιο αυτό, στη­ρί­ζει τις πο­λε­μι­κές επι­χει­ρή­σεις των ιμπε­ρια­λι­στών ΗΠΑ-ΝΑ­ΤΟ-ΕΕ με την πρόσ­δε­ση των πο­λε­μι­κών τους πλοί­ων σε αρ­κε­τά λι­μά­νια ανά τη χώρα με τη  Σούδα και το λι­μά­νι της, στα­θε­ρά στη θέση της «ναυαρ­χί­δας». Τα πλοία των ιμπε­ρια­λι­στών βομ­βαρ­δί­ζουν στα μέ­τω­πα της Μέσης Ανα­το­λής και επι­στρέ­φουν για «ανα­ψυ­χή» στα ελ­λη­νι­κά λι­μά­νια:
 • ΣΟΥΔΑ  το αμε­ρι­κά­νι­κο αε­ρο­πλα­νο­φό­ρο «USS Harry Truman»
 • ΣΑ­ΝΤΟ­ΡΙ­ΝΗ το κα­τα­δρο­μι­κό «USS Nomandy»                                                                   
 • ΡΟΔΟΣ το αντι­τορ­πι­λι­κό «USS Forrest Sherman»                            
 • ΠΕΙ­ΡΑΙΑΣ το αντι­τορ­πι­λι­κό «USS Bulkeley» .
Λίγες ημέ­ρες πριν, κα­τέ­πλευ­σαν στο λι­μά­νι της Κέρ­κυ­ρας πο­λε­μι­κά πλοία Γαλ­λί­ας , Βρε­τα­νί­ας που συμ­με­τεί­χαν στην πυ­ραυ­λι­κή επί­θε­ση κατά της Συ­ρί­ας. Δή­μαρ­χοι, στε­λέ­χη της πε­ρι­φέ­ρειας , σε θέση υπο­δο­χής για τη «σύ­σφιγ­ξη» των σχέ­σε­ων με τους ιμπε­ρια­λι­στές.
Ενι­σχύ­ε­ται το δί­κτυο βά­σε­ων – στρα­τη­γεί­ων – υπο­δο­μών με τις προ­σπά­θειες για νέα βάση σε Αλε­ξαν­δρού­πο­λη , Σύρο κλπ. και τις κι­νή­σεις για ανα­βάθ­μι­ση σει­ράς εγκα­τα­στά­σε­ων – π.χ. αε­ρο­δρό­μιο Κα­λα­μά­τας – σε πι­στο­ποι­η­μέ­να κέ­ντρα για εξυ­πη­ρέ­τη­ση της εκ­παί­δευ­σης στρα­τιω­τι­κών του ΝΑΤΟ κι άλλων χωρών. Αντά­μα πάνε κι οι σχε­δια­σμοί κοι­νής δρά­σης ενό­πλων δυ­νά­με­ων – σω­μά­των ασφα­λεί­ας με το λαό και το μα­χό­με­νο κί­νη­μα στο στό­χα­στρο ανε­ξάρ­τη­τα από τα προ­σχή­μα­τα – ιδε­ο­λο­γή­μα­τα με τα οποία επι­χει­ρούν να κα­μου­φλά­ρουν τα αντι­δρα­στι­κά σχέ­διά τους.
Χαι­ρε­τί­ζου­με τις αγω­νι­στι­κές –λαϊ­κες κι­νη­το­ποι­ή­σεις και τη δράση των Επι­τρο­πών Ει­ρή­νης  σε όλη τη χώρα, ενά­ντια στον ελ­λι­με­νι­σμό των φο­νι­κών μο­νά­δων των ιμπε­ρια­λι­στών σε ελ­λη­νι­κά λι­μά­νια. Οι αγω­νι­στι­κές αυτές κι­νη­το­ποι­ή­σεις έχουν ιδιαί­τε­ρη ση­μα­σία για την απο­κά­λυ­ψη των κυ­βερ­νη­τι­κών και όχι μόνο ευ­θυ­νών για τις εξε­λί­ξεις αυτές και πα­ράλ­λη­λα ανε­βά­ζουν πιο ψηλά την ετοι­μό­τη­τα συ­σπεί­ρω­σης και δρά­σης λαϊ­κών δυ­νά­με­ων κό­ντρα στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και την ελ­λη­νι­κή εμπλο­κή σε όφε­λος του κε­φα­λαί­ου. Είναι ανά­γκη να συ­νε­χι­στούν και να εντα­θούν .
Η ΕΕΔΥΕ καλεί σε πλα­τιά συ­σπεί­ρω­ση δυ­νά­με­ων και αγω­νι­στι­κή δράση σε όλο το φάσμα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δια­σμών πα­νελ­λα­δι­κά.
 • Καμιά συμ­με­το­χή στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πο­λέ­μους κι επεμ­βά­σεις
 • Επι­στρο­φή όλων των στρα­τιω­τι­κών από τις Ευ­ρω-ΝΑ­ΤΟϊ­κές απο­στο­λές στο εξω­τε­ρι­κό
 • Καμιά αλ­λα­γή των συ­νό­ρων και των συν­θη­κών που τα κα­θο­ρί­ζουν
 • Έξω το ΝΑΤΟ από το Αι­γαίο, τη Με­σό­γειο και τα Βαλ­κά­νια
 • Να κλεί­σει η βάση της Σού­δας και όλες οι ξένες στρα­τιω­τι­κές Βά­σεις και στρα­τη­γεία
 • Όχι στις πο­λε­μι­κές δα­πά­νες για τις ανά­γκες του ΝΑΤΟ
 • Απο­δέ­σμευ­ση από ΕΕ – ΝΑΤΟ, με το λαό νοι­κο­κύ­ρη στον τόπο του
Ούτε γη – ούτε νερό στους φο­νιά­δες των λαών!!!

25/5/2018                                                                                                        
Η γραμ­μα­τεία της ΕΕΔΥΕ

http://eedye.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF/